Historie

Starověké dějiny Izraele

Starověké dějiny Izraele

(29. 04. 2009 21:29)

Starověké dějiny Izraele jsou vymezeny prvními zmínkami o izraelském národě ve 13. století př. n. l. a arabskou expanzí na počátku 7. století n. l. Prameny Archeologické prameny Podrobnější informace naleznete v článku Biblická archeologie. Archeologický výzkum oblasti starověkého Izraele započal v 19. století... celý článek

 

Galut

(28. 05. 2009 21:25)

Galut (hebrejsky: גלות) nebo Golus znamená doslova exil. Toto slovo se používá v souvislosti s exilem židovského lidu ze země izraelské. Celkem existovaly v minulosti čtyři exily. Ty by měly být skryty ve verši z knihy Genesis (15:12): „A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota,“ kde „strach“ odkazuje k Babylonii, „temnota“ odkazuje k Médii, „velký“ odkazuje k Řecku a „padl na něho“ k Edomu... celý článek

 

Židé v Protektorátu Čechy a Morava

(14. 05. 2009 15:37)

Židé v Protektorátu Čechy a Morava byli hned od počátku nacistické okupace postupně systematicky vyřazováni z hospodářského i společenského života. Veškeré židovské záležitosti měla na starosti Ústředna pro židovské vystěhovalectví, která se zprvu snažila Židy donutit, aby emigrovali do zahraničí, pak však změnila strategii a začala připravovat realizaci tzv. „konečného řešení židovské otázky“... celý článek

 

Židé v českých zemích za vlády Přemyslovců

(14. 05. 2009 15:29)

První zmínky o Židech v českých zemích pocházejí z přelomu 9. a 10. století, kdy přicházeli jako obchodníci, kteří postupem času vytvářeli kupecké osady. Počet židovského obyvatelstva by velmi malý, nicméně jeho obchodní a finanční aktivity jej činily velmi významným... celý článek

 

Židé v českých zemích

(14. 05. 2009 15:13)

Židé v Česku náleží k aškenázské židovské populaci. První židé se na území dnešního Česka usídlili asi v 10. století. Tato minorita byla neustále pod tlakem politické moci, křesťanů či hospodářské konkurence, který nezřídka přerostl v pogrom či vyhánění židů... celý článek

 
Svitky od Mrtvého moře

Svitky od Mrtvého moře

(12. 05. 2009 09:55)

Svitky od Mrtvého moře jsou nálezy starověkých svitků a jejích zlomků nalezených poblíž Mrtvého moře, zejména v Kumránu. Svitky obsahují biblické a další náboženské texty. Okolnosti nálezu nejsou příliš jasné. Svitky byly objeveny roku 1947 (někdy se uvádí rok 1946) třemi beduíny – pašeráky, kteří chtěli svůj nález dobře zpeněžit. Svitky byly zveřejněny v roce 1948... celý článek

 

Makabejské povstání

(11. 05. 2009 21:01)

Povstání Makabejských je reakcí na násilnou helenizaci Judska, která započala roku 167 př. n. l. na základě výnosu seleukovského panovníka Antiocha IV. Epifána, jenž měl za cíl sociálně, nábožensky a zejména pak politicky sjednotit svou říši. Povstání Makabejských zmiňují deuteronomické knihy – 1. kniha Makabejská a 2. kniha Makabejská. .. celý článek

 

Babylónské zajetí

(11. 05. 2009 20:27)

Babylónské zajetí (též babylónský exil či vyhnanství) je označení pro deportaci a exil Židů z judského království do Babylónu za vlády Nabukadnesarovy na začátku 6. století př. n. l. Událost má zásadní význam v dějinách izraelského národa, jeho zvyklostí a liturgie. Babylónské zajetí bylo důsledkem dvojího úspěšného obléhání Jeruzaléma v letech 597 př. n. l. a 586 př. n. l... celý článek

 

Izraelské království

(01. 05. 2009 21:43)

Izraelské království (někdy také „severní království“ oproti „jižnímu“ judskému) je státní útvar, který existoval mezi lety 930-722 př. n. l. na území dnešního severního Izraele. Vznik a expanze království byla možná díky mocenskému vakuu v Kanaanu. Období rozmachu, kdy byly stavěny mohutné pevnosti a města a rozvíjen mezinárodní obchod, bylo nakonec ukončeno znovuzrozenou asyrskou říší... celý článek

 
Judské království

Judské království

(01. 05. 2009 21:36)

Judské království byl státní útvar vytvořený na konci 10. století př. n. l. (přibližně 922 př. n. l.) po oddělení všech okolních národů včetně Izraele od davidovské dynastie, které zbyl Jeruzalém a území obecně označované jako kmen Juda a část kmene Benjamín (teoreticky i kmen Šimeón, ale o tom v této době již nejsou doklady). Šalomoun (asi 961 - 922 př. n. l.) byl posledním panovníkem sjednoceného Izraelského státu... celý článek

 

Povstání Bar Kochby

(01. 05. 2009 21:29)

Povstání Bar Kochby (též druhá židovská válka) bylo druhé celožidovské povstání proti římské nadvládě, které se odehrálo v letech 132-135 pod vedením Šimona bar Kochby. Stejně jako první židovské povstání bylo i toto povstání Římany po nemalém úsilí potlačeno... celý článek

 

První židovská válka

(01. 05. 2009 21:18)

Jako první židovská válka se označuje židovské celonárodní povstání proti Římu, které vypuklo v Jeruzalémě v roce 66. Povstání potlačily až římské legie pod vedením nejprve Vespasiana, od roku 69, kdy se Vespasianus stal císařem, pak jeho syna Tita. Válka skončila dobytím Jeruzaléma na podzim roku 70, při němž byl zničen druhý Chrám... celý článek