Tóra

דברים Devarim - Deuteronomium

(01. 05. 2009 22:25)

Deuteronomium 1 1 Tato jsou slova, kteráž mluvil Mojžíš ke všemu lidu Izraelskému před Jordánem na poušti, na rovinách proti [moři] Rudému, mezi Fáran a Tofel a Lában a Hazerot a Dizahab. 2 Jedenácte dní cesty [jest] od Oréb přes hory Seir až do Kádesbarne... celý článek

 

במדבר Ba-midbar - Numeri

(01. 05. 2009 22:24)

Numeri 1 1 Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai, v stánku úmluvy, prvního [dne] měsíce druhého, léta druhého po vyjití jejich z země Egyptské, řka: 2 Sečtěte summu všeho množství synů Izraelských po čeledech jejich, a po domích otců jejich, vedlé počtu jmen každého pohlaví mužského po hlavách jejich, 3 Od dvadcítiletých a výše všecky, kteříž by mohli jíti k boji v Izraeli, sečtěte je po houfích jejich, ty a Aron... celý článek

 

ויקרא Va-jikra - Leviticus

(01. 05. 2009 22:23)

Leviticus 1 1 Povolal pak Hospodin Mojžíše, a mluvil k němu z stánku úmluvy, řka: 2 Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když by kdo z vás obětoval obět Hospodinu, z hovad, [totiž] z volů aneb z drobného dobytka obětovati budete obět svou. 3 Jestliže zápalná obět jeho [byla by] z skotů, samce bez vady obětovati bude. U dveří stánku úmluvy obětovati jej bude dobrovolně, před oblíčejem Hospodinovým... celý článek

 

שמות Šemot - Exodus

(01. 05. 2009 22:22)

Exodus 1 1 Tato jsou pak jména synů Izraelských, kteříž vešli do Egypta s Jákobem; každý s čeledí svou přišel: 2 Ruben, Simeon, Léví a Juda; 3 Izachar, Zabulon a Beniamin; 4 Dan a Neftalím, Gád a Asser. 5 A bylo všech osob pošlých z bedr Jákobových sedmdesáte duší; Jozef pak byl v Egyptě. Šemot 1.1 - 6.1: .. celý článek

 

בראשית Berešit - Genesis

(01. 05. 2009 22:20)

Genesis 1 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. 3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 4 A viděl Bůh světlo, že [bylo] dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. 5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. Berešit 1.1 - 6.8: .. celý článek