Ketuvim

Daniel

(01. 05. 2009 22:56)

Daniel 1 1 Léta třetího kralování Joakima krále Judského, přitáhl Nabuchodonozor král Babylonský k Jeruzalému, a oblehl jej. 2 I vydal Pán v ruku jeho Joakima krále Judského, a něco nádobí domu Božího. Kterýž zavezl je do země Sinear, do domu boha svého, a nádobí to dal vnésti do domu pokladu boha svého... celý článek

 

Pláč

(01. 05. 2009 22:54)

Pláč 1 1 [Ach,] město tak lidné, jakť jest samotné zůstalo, [a] učiněno jako vdova! Nejznamenitější mezi národy, přední mezi krajinami pod plat uvedeno. 2 Ustavičně pláče v noci, a slzy jeho na lících jeho, ze všech milovníků svých nemá žádného potěšitele; všickni přátelé jeho nevěrně se k němu mají, obrátili se mu v nepřátely... celý článek

 

Píseň písní

(01. 05. 2009 22:51)

Píseň písní 1 1 Píseň nejpřednější z písní Šalomounových. 2 [Ó] by mne políbil políbením úst svých; nebo lepší [jsou] milosti tvé nežli víno. 3 Pro vůni masti tvé jsou výborné, mast rozlitá jméno tvé; protož tě mladice milují. 4 Táhniž mne, a poběhnem za tebou. Uvedltě mne král do pokojů svých, plésati a veseliti se v tobě budeme, [a] vychvalovati milosti tvé více než víno; upřímí milují tě... celý článek

 

Kazatel

(01. 05. 2009 22:50)

Kazatel 1 1 Slova kazatele syna Davidova, krále v Jeruzalémě. 2 Marnost nad marnostmi, řekl kazatel, marnost nad marnostmi, [a] všecko marnost. 3 Jaký užitek má člověk ze všelijaké práce své, kterouž vede pod sluncem? 4 Věk pomíjí, a [jiný] věk nastává, ačkoli země na věky trvá. 5 Vychází slunce, i zapadá slunce, a k místu svému chvátá, kdež vychází... celý článek

 

Přísloví

(01. 05. 2009 22:50)

Přísloví 1 1 Přísloví Šalomouna syna Davidova, krále Izraelského, 2 Ku poznání moudrosti a cvičení, k vyrozumívání řečem rozumnosti, 3 K dosažení vycvičení [v] opatrnosti, spravedlnosti, soudu a toho, což pravého jest, 4 Aby dána byla hloupým důmyslnost, mládenečku umění a prozřetelnost. 5 Když poslouchati bude moudrý, přibude mu umění, a rozumný bude vtipnější, 6 K srozumění podobenství, a výmluvnosti řeči moudrých a pohádkám jejich... celý článek

 

Žalmy

(01. 05. 2009 22:49)

Žalmy 1 1 Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá. 2 Ale v zákoně Hospodinově [jest] líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. 3 Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně [mu] se povede. 4 Ne takť [budou] bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr... celý článek

 

Jób

(01. 05. 2009 22:48)

Jób 1 1 Byl muž v zemi Uz, jménem Job, a muž ten byl sprostný a upřímý, boje se Boha, a vystříhaje se zlého. 2 Kterémuž se narodilo sedm synů a tři dcery. 3 A měl dobytka sedm tisíc ovec, tři tisíce velbloudů, pět set spřežení volů, a pět set oslic, a čeledi služebné velmi mnoho, a byl muž ten vznešenější nade všecky lidi východní. 4 I scházívali se synové jeho, a strojívali hody po domích, každý ve dni svém... celý článek

 

Ester

(01. 05. 2009 22:47)

Ester 1 1 Stalo se pak za času [krále] Asvera, (to jest ten Asverus, jenž kraloval od Indie až k Mouřenínské zemi nad sto dvadcíti a sedmi krajinami), 2 Že toho času, když seděl král Asverus na stolici království svého, jenž byla v Susan, městě královském, 3 Léta třetího kralování svého, učinil u sebe hody všechněm knížatům svým a služebníkům svým, nejznamenitějším Perským a Médským, hejtmanům a vládařům nad krajinami, 4 Ukazuje bohatství,.. celý článek

 

Nehemjáš

(01. 05. 2009 22:46)

Nehemjáš 1 1 Slova Nehemiáše syna Chachaliášova. I stalo se měsíce Kislev léta dvadcátého, když jsem byl na hradě Susan, 2 Že přišel Chanani, jeden z bratří mých, s některými muži z Judstva. Kterýchžto vzeptal jsem se na Židy, na ostatky pozůstalé z zajetí a na Jeruzalém... celý článek

 

Ezdráš

(01. 05. 2009 22:46)

Ezdráš 1 1 Léta prvního Cýra krále Perského, aby se naplnila řeč Hospodinova skrze ústa Jeremiášova, vzbudil Hospodin ducha Cýrova krále Perského, aby dal provolati po všem království svém, ano také i rozepsal, řka: 2 Toto praví Cýrus král Perský: Všecka království země dal mi Hospodin Bůh nebeský, a on mi poručil, abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě, kterýž jest v Judstvu... celý článek

 

2. kniha Paralipomenon

(01. 05. 2009 22:45)

2 Paralipomenon 1 1 Když se pak zmocnil Šalomoun syn Davidův v království svém, a Hospodin Bůh jeho byl s ním, a zvelebil ho náramně: 2 Tedy rozkázal Šalomoun všemu Izraelovi i hejtmanům, setníkům i soudcům, i všechněm knížatům nade vším Izraelem, i přednějším [v čeledech] otcovských... celý článek

 

1. kniha Paralipomenon

(01. 05. 2009 22:44)

1 Paralipomenon 1 1 Adam, Set, Enos, 2 Kainan, Mahalaleel, Járed, 3 Enoch, Matuzalém, Lámech, 4 Noé, Sem, Cham a Jáfet. 5 Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras. 6 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma. 7 Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim. 8 Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán. 9 A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan... celý článek

 

Rút

(01. 05. 2009 22:38)

Rút 1 1 Stalo se pak za času soudců, že byl hlad v zemi. I odšel člověk z Betléma Judova, a bydlil pohostinu v krajině Moábské s manželkou svou a se dvěma syny svými. 2 Jméno pak muže toho Elimelech, a jméno ženy jeho Noémi, jméno také dvou synů jeho Mahalon a Chelion, Efratejští z Betléma Judova; a přišedše do krajiny Moábské, bydlili tam. 3 Umřel pak Elimelech, muž Noémi; i pozůstala ona s oběma syny svými... celý článek