Pohádky a příběhy

Rabbi Reuben Istrobulos

(02. 05. 2009 09:10)

Tradice učí, že ve dnech r. Šimeona bar Jochaj vydal krutovládce tři osudová nařízení: zakázal obřízku, zakázal dodržování svatosti šabatu a zakázal očišťování těla od jeho lidské nedokonalosti rituálním ponořením do *mikwe. Žil byl také jeden mudrc jménem Reuben (Istrobulos), který míval ve zvyku zajít si ke králi, aniž by ho žádal o svolení (jako to činívají ostatní smrtelníci)... celý článek

 

Před potopou

(02. 05. 2009 09:09)

Jakmile lidstvo z časů pokolení před potopou světa pokazilo své stezky, narodili se na nebesích (jak už to tak s každým naším skutkem ať dobrým či neblahým bývá) noví andělé. Tentokrát byli dva. Přístrach Šemchazaj a vztekloun Azael... celý článek

 

Běžci

(02. 05. 2009 09:08)

Vypráví se, že jistý jinověrec zajal dva židovské mládence. Ti museli běhat před jeho koňmi, a jak tak běží, povídá jeden druhému: „Po té cestě, co nás teď ženou, šel před námi velbloud na jedno oko slepý. Na hřbetě vlekl dva vaky s vínem. V jednom víno zralé a v tom druhém zkyslé na ocet. A za ním se tudy ubírali dva muži... celý článek

 

Alef, Mem, Šin

(02. 05. 2009 09:00)

Když Adam s Evou pojedli ze Stromu poznání, nemohli už déle zůstat za branami Zahrady poznaného, protože by umřeli žízní po poznávání. Ocitli se proto poprvé venku. Úplně poprvé zažívali takové stavy jako je strach, zima a tma. Byl to pro ně nesmírný šok. Plakali a třásli se a, ačkoli jim B-h opatřil kožené oděvy, cítili se ještě bědněji, než kdyby byli nazí... celý článek

 

Abramkova dobrodružství

(02. 05. 2009 08:49)

Když se praotec Abraham narodil, nepřišel na svět v nejlepším čase. Lid po potopě byl všechen bezradný, jak už to v dobách po velikém soužení bývá. Hledali důvod onoho neštěstí a hledali si především nějakého vůdce. Někoho, kdo by jim řekl, jak dál. Škoda jen, že zapomněli hledat Pána světů a chtěli svého vůdce najít mezi sebou, mezi syny člověka... celý článek

 

Iša Gitl

(02. 05. 2009 08:48)

Jmenoval se Izrael, ale nikdo mu neřekl jinak než-li Iša. Iša Gitl. Učitelé si s ním sice nevěděli rady a ostatním dospělým byl trochu hádankou, ale kdekdo ho měl rád. Někteří postraně trousilii, že je trochu jurodivý, ale jinak dobrák od kosti. A co bylo na Išovi tak zvláštního? Maličkost. Nevydržel dlouho skloněný. Zatímco ostatní židovské děti v chederu klopily poslušně hlavičky nad stránkami Tóry, Iša jako by seděl na bodláčí... celý článek

 

O drahokamném princi

(02. 05. 2009 08:45)

Byl jednou jeden bezdětný král a tuze se tím soužil. Nepřál si, aby po jeho smrti připadlo království cizozemcům. Jal se proto shánět učené lékaře, aby mu s jeho soužením pomohli. Ti asi ale nevěděli rady, a tak nařídil Židům, aby se za něj modlili k Všemohoucímu, aby mu nadělil syna a zachránil dynastii. Židé se poradili a vyhledali skrytého *cadika, zb-žného a spravedlivého muže, který by se tak odpovědného úkolu ujal... celý článek

 

Záměna a náprava

(02. 05. 2009 08:45)

Byl jednou jeden král a ten měl otrokyni. Sloužila v královnině paláci vzadu v kuchyni a jako kuchyňskou služtičku si ji považovali tak málo, že by byla nikdy nesměla předstoupit před své vladaře. I stalo se, že se královně mělo narodit děťátko. A, světe div se, i naše otrokyně byla v očekávání. Porodní bába toho království dostala nápad oba novorozence vyměnit. Jakýsi tajemný hlas jí říkal: „Zkus to, kdoví, co z toho všeho vzejde!“... celý článek

 

Vyhnanci (pohádka o cestě, kouzelném valu a roznašečích)

(02. 05. 2009 08:44)

Byl jednou jeden moudrý člověk a ten si těsně před svou smrtí svolal celou rodinu a nařídil jim, ať dbají, aby stromy měly vždycky dostatek vláhy. Samozřejmě jim nic nebrání hledět si řemesla, jenom ať nezapomínají zalévat stromy. Poté, co jim dal toto pořízení, odešel cestou vší země. Mezi jeho syny byl také jeden, který nemohl chodit. Mohl sice stát, ale chodit nedokázal... celý článek

 

Sestra šesti bratří

(02. 05. 2009 08:43)

Sestra šesti bratří Byl jednou jeden král, který měl šest synů a jedinou dcerku. Všemi milovanou, rozkošnou a plnou radosti. Když si spolu jednoho dne spolu pohrávali, vypustil král ze svých rtů neprozřetelné: „Bodejť by tě vzal ‚Ten nedobrý‘!“ Možná žertem, ale princezna to jako žert nepochopila, zvážněla, očenka se jí zalila slzami, odešla do svého pokojíka, uložila se ke spaní a ráno jí nebylo. A ať hledali, jak hledali, princezna nikde... celý článek

 

Ovce a býk

(02. 05. 2009 08:42)

Zas jednou jeden král vydal pod hrozbou trestu smrti nařízení, že všichni, kdo chtějí nadále setrvat v jeho říši, musí buď změnit svůj pohled na zákonitosti světa a odříci se cesty svých praotců anebo říši opustit... celý článek

 

Kupec a chuďas

(02. 05. 2009 08:41)

Jednou se událo, že byl jeden kupec a ten byl skutečně nesmírně bohatý, měl velmi mnoho zboží a podobné věci, jeho obchodní listiny a dopisy vycházely do světa a měl dostatek všeho dobrého. Dole pod ním bydlel jeden chudák, který byl velmi velký chudák. Přesný opak onoho bohatého kupce. A oba byli bezdětní, děti neměl ten ani ten. Jednou se onomu kupci zdálo, že přišli lidé a začali všechno balit... celý článek

 

Král a císař

(02. 05. 2009 08:31)

To vám byl jednou jeden císař, kterému Nebe mu neopřálo dětí. A na druhém konci našeho kulatého „tady“ žil zase král, kterému se vedlo navlas stejně. Císař se vydal na cesty, jestli by snad nenašel nějakou radu na své trápení, nějakou medicínu, aby se mu rodili synáčkové. Nejinak onen král. A jak tak cestují, náhoda je jednoho večera svedla do stejného hostince. Jeden o druhém však nevěděli a taky neznali, jak podobná jsou jejich trápení... celý článek