Svátky

Židovské svátky

Židovské svátky

(04. 05. 2009 14:13)

Židovský svátek je den nebo řada dnů, dodržovaných Židy jako svaté nebo světské připomenutí důležitých událostí židovské historie. V hebrejštině mouho být židovské svátky podle jejich druhu pojmenovány: יום טוב - Jom Tov (pl. jamim tovim - „dobré dny“) חג - chag (pl. chagim - „svátek“, „pouť“) מועד - mo'ed(pl. mo'adim - „období“, „přesně stanovené časy“) תענית / צום - ta'anit / com (pl... celý článek

 
Židovské svátky 2000 - 2020 (5760 - 5780)

Židovské svátky 2000 - 2020 (5760 - 5780)

(04. 05. 2009 13:55)

Toto je almanach nejdůležitějších židovských svátků od roku 2000 do roku 2020. Všechny židovské svátka začínají soumrakem, tzn. večer před datem jež je uvedeno. Během svátků, označených hvězdičkou (*) jsou zakázány určité druhy práce. Díky fixaci židovského kalendáře je možné určit na které datum v gregoriánském kalendáři jaký svátek připadne v dohledné budoucnosti. 5760 (1999–2000) Sobota, 11... celý článek

 
Šabat

Šabat

(09. 07. 2009 14:47)

Šabat (hebrejsky: שבת, od kořene ש-ב-ת, ustat, odpočinout) je v judaismu sedmý den v týdnu, věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti. Šabat je nejdůležitější svátek v judaismu (o post nejvyššího se dělí s Jom kipur), jeho dodržování je nařízeno přímo Desaterem a v rabínské literatuře je brán jako pravzor všech svátečních dnů... celý článek

 
Půst Prvorozených

Půst Prvorozených

(08. 05. 2009 08:44)

Půst prvorozených (hebrejsky תענית בכורים / תענית בכורות, Ta'anit Bechorot / Ta'anit Bechorim) se připomíná 14. nisanu, v předvečer svátku Pesach. Jedná se o zvláštní půst, kterým jsou povinni prvorození Izraele, na paměť toho, že je Bůh ušetřil, když pobíjel vše prvorozené v Egyptě (מכת בכורות). „ Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte: »Je to velikonoční obětní hod Hospodinův... celý článek

 
Půst 17. tamuzu

Půst 17. tamuzu

(08. 05. 2009 08:42)

17. tamuz (hebrejsky שבעה עשר בתמוז, Šiva asar be-tamuz) je postním dnem, který byl ustaven na paměť prolomení jeruzalémských hradeb. Podle 2 Kr byly hradby během obléhání Nebukadnezarem prolomeny 9. tamuzu, Talmud (Ta'anit 28b) pak určuje jak datum prolomení hradeb Římany 17. tamuz. „ Devátého dne čtvrtého měsíce, když už tvrdě doléhal na město hlad a lid země neměl co jíst, byly hradby města prolomeny... celý článek

 
Tiš´a be-av

Tiš´a be-av

(08. 05. 2009 08:37)

Tiš’a be-av (hebrejsky תשעה באב, doslova 9. av) je postní den a připadá na 9. den měsíce av. Je to jeden z nejsmutnějších dnů židovských dějin, neboť na tento den připadá hned několik tragických událostí: Zničení Prvního (Šalamounova) chrámu v roce 586 př. n. l. babylonským králem Nebukadnesarem II. a zničení Druhého chrámu roku 70 n.l. Římany. Porážka povstání Bar Kochby roku 135 n. l... celý článek

 
Půst 10. tevetu

Půst 10. tevetu

(08. 05. 2009 08:19)

Půst 10. tevetu (hebrejsky: עשרה בטבת, Asara be-tevet, desátý den měsíce tevet) připomíná počátek obléhání Jeruzaléma babylónským králem Nebukadnesarem II. v r. 588 př. n. l., což byl první krok ke zničení Jeruzaléma, Chrámu a Judského království. „ V devátém roce Sidkijášova kralování (tj r... celý článek

 

Půst Gedaljův

(08. 05. 2009 08:18)

Půst Gedlajův (hebrejsky צום גדליה) se připomíná 3. tišri (den po skončení Roš Hašana) na paměť zavraždění místodržícího Gedalji ben Achikam v Micpe. Příběh o Gedaljovi ůžeme nalézt v 2 Královské 25, 22-26: „ Nad lidem, který byl ponechán v judské zemi, který tam ponechal Nebúkadnesar, král babylónský, ustanovil správcem Gedaljáše, syna Achíkama, syna Šáfanova... celý článek

 
Půst Ester

Půst Ester

(08. 05. 2009 08:18)

Půst Ester (hebrejsky: תענית אסתר, Ta'anit Ester) je připomínkou třídenního půstu, který Židům nařídila královna Ester předtím, než šla ke králi Achašverošovi prosit za záchranu svého lidu. „ Ester dala odpovědět Mordokajovi: "Jdi, shromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejezte a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit... celý článek

 
Jom Jerušalajim

Jom Jerušalajim

(08. 05. 2009 08:16)

Jom Jerušalajim (hebrejsky: יום ירושלים , doslova Den Jeruzaléma) je izraelským národním svátkem, který je spojen s připomínkou sjednocení Jeruzaléma v průběhu Šestidenní války v roce 1967. Svátek připadá na 28. ijar a provází jej sváteční ceremoniály v Jeruzalémě... celý článek

 
Jom ha-Acma´ut

Jom ha-Acma´ut

(08. 05. 2009 08:12)

Jom Ha'Acma'ut (hebrejsky: יום העצמאות) – Den nezávislosti Izraele připomíná vyhlášení nezávislého státu Izrael, 14. května 1948 (5. ijaru 5708), kdy vypršel britský mandát na území Palestiny. David Ben Gurion (předseda Prozatimní státní rady) přečetl prohlášení nazávislosti, které bylo podepsáno v Tel Avivu. Připadá-li 5. ijar na pátek, nebo na šabat, přesouvají se oslavy na předchozí čtvrtek. Zákazy pro období omer se ruší... celý článek

 
Jom ha-Zikaron

Jom ha-Zikaron

(08. 05. 2009 08:11)

Jom ha-Zikaron (hebrejsky: יום הזיכרון, celým názvem יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל) je den vzpomínek na padlé vojáky Izraele. Slaví se 4. ijaru, v předvečer izraelského dne nezávislosti. Při tomto vzpomínkovém dni se v celém státě ve všech armádních budovách, většině synagog, škol a hřbitovů konají vzpomínkové obřady... celý článek

 
Jom ha-Šo´a

Jom ha-Šo´a

(08. 05. 2009 07:59)

Jom ha-Šo'a (יום השואה, Den šoa) či Jom ha-zikaron la-Šo'a ve-la-Gvura (יום הזיכרון לשואה ולגבורה, Den památky na šoa a hrdinství) je 27. dnem měsíce nisan v židovském kalendáři, což připadá na počátek jara. Je připomínkou šesti milionů Židů, kteří byli zabiti během holocaustu. V Izraeli je tento den státním svátkem. Datum je stanoveno na výroční den povstání ve varšavském ghettu... celý článek

 

Lag ba-omer

(08. 05. 2009 07:51)

Lag ba-omer (hebrejsky ל"ג בעומר, doslova 33. den omeru) je jedním z menších židovských svátků, jejichž slavení nepramení z Tóry. Podle lidové tradice přestali tohoto dne umírat žáci rabiho Akivy, a že 33. dne omeru zemřel i Šim'on bar Jochaj. Tento den připadá na 18. ijar. Původ svátku Lag ba-omer nepatří mezi biblické ani mezi historické svátky... celý článek

 
Purim

Purim

(07. 05. 2009 15:31)

Purim (hebrejsky: פורים, „Losy“, z akkadského pūru, doslovný význam ve smyslu „kostky“ či „hazardní hra“) je nejveselejší židovský svátek připomínající vysvobození perských Židů z intrik zlého vezíra Hamana, který je chtěl 13. adaru 3405 (tj. podle tradice 355 př. n. l.) bezpodmínečně a absolutně vyhubit, jak je zaznamenáno v Knize Ester... celý článek

 

 1 / 2  >  >>