Náboženské předměty

Sefer Tora

(14. 05. 2009 12:45)

Sefer Tora (hebrejsky: ספר תורה, dosl. „kniha (svitek) zákona“) je v současosti standardní označení pro pergamenový svitek s textem Tóry používaný k liturgickému čtení při bohoslužbách. Sefer Tora se těší v judaismu mimořádné úctě a má status posvátného předmětu... celý článek

 

Kitl

(19. 05. 2010 19:12)

Kitl je jednoduchý bílý oblek (tvaru noční košile), který symbolizuje čistotu a pomíjivost lidského života. Židovští muži jej nosí během Vysokých svátků (Jom Kipur, Roš ha-šana), kantor jej nosí během bohoslužby Musaf při svátku Šemini aceret a Pesach. Při domácím pesachovém sederu jej obléká ten, který vede bohoslužbu. Nosí jej také ženich při svatebním obřadu. Zbožní Židé jsou pochováváni v pohřebním rubáši (tachrichim) nebo v kitlu... celý článek

 

Šofar

(14. 05. 2009 13:41)

Šofar (hebrejsky: שופר) je zvířecí roh, používaný při židovských slavnostních příležitostech, zejména během svátku Roš Hašana. Jedná se o židovský náboženský předmět, který je vyroben opracováním rohu z ovce, kozy, antilopy nebo gazely. Je však zakázáno použít roh z krávy, kvůli asociace s modloslužebnictvím zlatému teleti. Užití šofaru Poprvé bylo možné zvuk šofaru slyšet při zjevení na hoře Sinaj... celý článek

 

Menora

(14. 05. 2009 13:36)

Menora (hebrejsky: מנורה) je sedmiramenný svícen a tradiční symbol judaismu. Samotné slovo Menora je odvozeno od slova ner נר, „lampa“ nebo též „světlo“. Existuje několik výkladů symbolického významu menory: Sedm ramen svícnu odkazuje k sedmi dnům stvoření. Menora symbolizuje hořící keř, jenž spatřil podle Tóry Mojžíš na hoře Sinaj. V Tóře jsou v knize Exodus sepsány instrukce pro zhotovení menory: „ Zhotovíš svícen z čistého zlata... celý článek

 
Chanukia

Chanukia

(14. 05. 2009 13:30)

Chanukia (hebrejsky: חַנֻכִּיָּה) je devítiramenný svícen zapalovaný během osmidenního svátku Chanuka. Jméno, které bylo běžné pro tento svatý židovský předmět mimo Izrael bylo „Menora Chanuka“ nebo jen menora. Jméno „chanukia“ mu bylo dáno až ke konci 19. století v Jeruzalémě Eliezerem Benem Jehudou. Chanuka oslavuje znovuvysvěcení Chrámu po úspěšné židovské vzpouře proti Seleukovské monarchii (tzv. Makabejské povstání)... celý článek

 

Mezuza

(14. 05. 2009 13:23)

Mezuza (מזוזה hebrejsky „rám dveří, veřej, zárubeň“, v množném čísle mezuzot) je malá schránka obsahující svinutý pergamen s dvěma pasážemi z Tóry (Dt 6,4-9 a 11,13-21). Umísťuje se na rám dveří v židovských domech, bytech synagogách a obchodech vlastněných židy za účelem naplnění jednoho z 613 přikázání Tóry v judaismu. Slovo mezuza může mít jeden z následujících významů: Zárubeň dveří... celý článek

 

Kipa

(14. 05. 2009 13:20)

Kipa (hebr.: כִּפָּה, pl. כיפות - kipot) nebo jarmulka (jidiš יאַרמלקע - jarmlke) je pokrývka hlavy, kterou věřící židé nosí ve shodě s tradicí svého náboženství (judaismus). Ta tvrdí, že člověk má mít hlavu pokrytou proto, aby nestál před Bohem nahý. Vyjadřuje tedy úctu k Bohu. Její původ se datuje do pobiblických dob. Podle Talmudu je žid povinný nosit kipu při modlitbě a studiu Tóry... celý článek

 
Tfilin

Tfilin

(14. 05. 2009 13:12)

Tfilin (hebrejsky: תפלין, od tfila, doslova modlitba) jsou modlitební řemínky a jeden z nejstarších znaků judaismu. Někdy jsou označovány také jako fylaktéria (přes pozdnělat. phylacterium z řec. phylacterion ochrana, záštita, amulet), což je však pejorativní a nesprávné pojmenování křesťanského původu. Jsou tvořeny dvěma malými černými krabičkami (batim), ve kterých jsou čtyři malé pergamenové svitky s pasážemi z Tóry... celý článek

 
Talit

Talit

(14. 05. 2009 13:05)

Talit je modlitební šál, který používají židé při modlitbě, židovští muži je nosí pod oděvem nebo na něm. Jejich nošení je dáno předpisy z Tóry, a tak tvoří stálé znamení na šatech. Používají se při ranní a večerní modlitbě. Při ranním čtení šema se uchopí do ruky a při každém vyslovení slova se políbí. Většinou je bílý s několika modrými pruhy, v rozích má třásně. Třásně se nazívají cicit... celý článek

 
Cicit

Cicit

(14. 05. 2009 12:55)

Cicit (hebrejsky: ציצית, pl. cicijot) jsou rituální třásně nebo střapce, které nosí židovští muži pod svrchním oděvem (talit katan) nebo na něm (talit gadol). Má připomínat Hospodinova přikázání, jako stálá znamení na šatech, v podobě zapletených copánků. Shrnuje všechny příkazy Tóry a je micvou... celý článek