Liturgie - modlitby

Halel

(19. 05. 2010 20:16)

Halel (hebrejsky הלל, "chvála") je židovská modlitba, spočívající v předčítání žalmů 113–118, jejichž obsahem je chvála a díkůvzdání. Tyto žalmy jsou jako jeden celek součástí ranní modlitby o židovských svátcích a jiných významných dnech... celý článek

 
Musaf

Musaf

(19. 05. 2010 20:05)

Musaf (hebrejsky: מוסף, dosl. přidaný, přídavný) je židovská modlitba ustanovená a recitovaná o šabatu a svátcích. Původ modlitby Bible (Numeri 28 - 29) předepisuje ustanovení zvláštní přídavné oběti na šabat, poutní svátky, vysoké svátky a Roš chodeš... celý článek

 

Ma oz cur

(19. 05. 2010 20:03)

Ma'oz cur (hebrejsky: מעוז צור) je píseň, která se tradičně zpívá po zapálení světel během židovského svátku Chanuka. Podle Leopolda Zunze byla napsána pravděpodobně ve 13. století. Text Transkripce a překlad 1. Ma’oz cur ješu’ati, lecha na’e lešabeach. Tikon bejt tfilati, ve-šam toda nezabeach. Le-et tachin matbeach, mi-car ha-mnabeach. Az egmor be-šir mizmor, chanukat ha-mizbeach... celý článek

 

Sidur

(19. 05. 2010 19:57)

Sidur סידור, doslova pořádek nebo uspořádání, označuje v aškenázském prostředí židovskou modlitební knihu pro všední dny a eventuálně Šabat, která má modlitby uspořádané ve stanoveném pořádku. V sefardském prostředí označuje modlitební knihu pro svátky. Původně Aškenázové nazývali modlitební knihu výrazem Machzor מחזור, od חזר - vracet se, opakovat - tedy kniha opakujících se modliteb. Sidurem byla nazývaná modlitební kniha pro svátky... celý článek

 
Čtení z Tóry

Čtení z Tóry

(19. 05. 2010 19:53)

Čtení z Tóry (hebrejsky: קריאת התורה, Kri’at ha-Tora) je součást židovské liturgie, kdy se předčítá týdenní oddíl (paraša) ze svitku Tóry. Čtení podléhá řadě pravidel a může být prováděno pouze pokud je v synagoze nebo na jiném, pro čtení vyhrazeném místě přítomen minjan... celý článek

 
Šehechejanu

Šehechejanu

(19. 05. 2010 19:51)

Šehechejanu (hebrejsky: שהחינו, doslova „jenž nás nechal dožít“) je židovské požehnání, které se pronáší při následujících příležitostech: na začátku svátku (obvykle při zapálení svíček nebo při kiduši; na Jom kipur se říká v synagoze bezprostředně po modlitbě Kol nidre); při setkání s přítelem po nejméně třicetidenním odloučení; před prvním jezením sezónního ovoce v dané sezóně (tzv... celý článek

 

Tachanun

(17. 06. 2009 08:06)

Tachanun (hebr.: תחנון, „prosba“), nazývaný také nefilat apajim („padání na tvář“) je součástí židovské ranní a odpolední modlitby. V pořadí modlitbe je řazena bezprostředně za amidu, ústřední modlitbu židovské bohoslužby. Tachanun se neříká o šabatu, svátcích a při některých dalších příležitostech (např. v přítomnosti ženicha v průběhu prvního týdne po jeho svatbě)... celý článek

 
Kiduš levana

Kiduš levana

(28. 05. 2009 21:34)

Kiduš levana (קידוש לבנה, dosl. „posvěcení luny“) je někdy označováno jako Birkat levana (ברכת לבנה, dosl. „požehnání luny“) a nemá nic společného s požehnáním měsíce kalendářního (Kiduš ha-chodeš), které bylo ustanoveno Sanhedrinem k přesnému stanovení dat v kalendáři. Recituje se v období od novoluní až do úplňku... celý článek

 
Ma´ariv

Ma´ariv

(16. 05. 2009 23:21)

Ma’ariv (hebrejsky: מעריב, soumrak), v sefardském prostředí též Arvit (hebrejsky: ערבית, večerní) je židovská večerní modlitba. Vzhledem k tomu, že v judaismu den začíná soumrakem, jedná se tak o první modlitbu dne. Původ modlitby Ma’ariv je jedinou židovskou bohoslužbou, která nemá svůj vzor v chrámové liturgii... celý článek

 

Mincha

(16. 05. 2009 23:20)

Mincha (hebrejsky: מנחה) je židovská odpolední modlitba. Jméno této modlitby je odvozeno z názvu moučné oběti, která byla přinášena v Chrámu jako poslední oběť dne. Podle tradice je založení této modlitby připisováno Izákovi, který měl ve zvyku vycházet v čas odpolední do polí a rozjímat,, podle jiných zdrojů byla ustanovena až v době poexilové.[zdroj?] Zvyk tří modliteb denně je zmíněn v knize Daniel... celý článek

 

Šacharit

(16. 05. 2009 23:19)

Šacharit (hebrejsky: שחרית od slova שחר šachar, úsvit) neboli ranní modlitba je ranní židovská bohoslužba a zároveň nejdelší z bohoslužeb v judaismu. Podle tradice ji ustanvil Abraham (Genesis 19, 27) a později byla ztotožněna s ranní každodenní obětí (tamid) v jeruzalémském Chrámu. Podle pozdější rabínské teze v Talmudu je každodenní oběť nahrazena právě touto modlitbou (Berachot 26b)... celý článek

 

Minjan

(16. 05. 2009 23:18)

Minjan (počet, hebrejsky מניין od slova מונה mone, počítat) je společenství deseti dospělých židovských mužů (tj. těch, kteří prošli rituálem Bar Micva), kteří se shromáždili k modlitbě. Jedná se o minimální počet, bez něhož se nesmí konat žádná veřejná pobožnost. Toto opatření má uchránit židovské společenství před individualismem a zánikem. Zároveň židé věří, že v takovémto shromáždění přebývá šechina (Boží přítomnost)... celý článek

 

Minhag

(16. 05. 2009 23:17)

Minhag (hebrejsky: מנהג, zvyk či zvyklost; pl. minhagim) je v judaismu akceptovaný zvyk nebo skupina zvyků. Minhag může odkazovat na následující: Zvyk, který byl přijat jako závazný do obecné praxe a stává se jedním z pramenů židovského náboženského práva - halachy. Příkladem je nošení kipy. Místní zvyk (minhag ha-makom) vztahující se a platný pouze v určité lokalitě (země, oblast, obec) platný pouze pro komunitu v dané lokalitě... celý článek

 

Kadiš

(16. 05. 2009 23:16)

Kadiš (aramejsky: קדיש, „svatý“) je židovský chvalozpěv, sloužící jako předěl v liturgii. Kadiš je psán hebrejsko-aramejsky a říkal se pravděpodobně již v Izraeli v dobách druhého Chrámu. Kadiš je často a chybně označován za „modlitbu za mrtvé“. Ve skutečnosti nemá nic společného s modlitbou a už vůbec ne s mrtvými. Modlitba za zesnulé se nazývá Jizkor. Kadiš rovněž není možné recitovat pokud není přítomen minjan... celý článek

 

Amida

(16. 05. 2009 23:14)

mida (hebrejsky עמידה „stojící“) je židovská modlitba, známá též pod názvy שמונה עשרה, Šmone esre (osmnáct, podle počtu požehnání), nebo též התפילה Ha-Tfila (dosl. „Ta Modlitba“), eventuelně תפילת לחש (tfila lachaš, tichá modlitba). Nařízení ohledně recitace Amidy Amida se ve všední den recituje třikrát denně, při modlitbách Šacharit, Mincha a Ma’ariv... celý článek

 

 1 / 2  >  >>