Judaismus

Chasidismus

Chasidismus

(29. 04. 2009 14:57)

Chasidismus (z hebrejského חסיד, chasid – zbožný) je židovské pietistické hnutí, které vzniklo na počátku 18. století v Haliči, dnes jihovýchodním Polsku a západní Ukrajině. Jeho zakladatelem byl rabín Jisra'el ben Eli'ezer, zvaný také Ba'al Šem Tov nebo Bešt (בעל שם טוב, בעש"ט „Pán dobrého Jména“, kolem 1700–1760). Chasid a chasidismus Slovo chasid, zbožný, se vyskytuje již v Bibli a Mišně jako duchovní ideál člověka... celý článek

 
Židovství

Židovství

(21. 04. 2009 21:34)

Pojem judaismus (židovství) se nedá jednotně definovat. Popisuje nejen náboženství, nýbrž celkové kulturní, politické a filozofické prostředí. Učení rabíni pohlíželi na židovskou obci jako na celek. Společná odpovědnost, společný osud a příbuzenství všech jejích příslušníků shrnovali uznačením "celek Izraele" (kelal Jisrael). Je to poukaz na jednotu nejen jako na společenskou realitu, ale také na její historické a duchovní aspekty... celý článek

 

Haskala

(04. 05. 2009 13:26)

Haskala (hebrejsky: השכלה) neboli židovské osvícenství je ideologický směr rozšířený mezi židovskými obyvateli Evropy v 18. a 19. století. Cílem bylo přetvoření židovského kulturního a náboženského života v duchu moderních idejí, integrace do evropské společnosti a vzrůst míry sekulárního vzdělání a výuky hebrejštiny a židovské historie... celý článek

 

Nejvýznamnější vrchní rabíni pražští a zemští rabíni moravští

(01. 05. 2009 22:07)

Z úcty a piety uvedu zde jména nejvýznamnějších vrchních rabínů pražských a zemských rabínů moravských, kteří po více než tři sta let šířili vzdělání a zasloužili se o to, že jsme vlastně nikdy nepoznali duševní temno... celý článek

 

Karaité

(29. 04. 2009 15:41)

Karaité (hebrejsky קָרָאִים,בני מקרא,בעלי מקרא, Kara'im, Bnej Mikra, Ba'alej Mikra; arabsky Qaraijjun, doslova: Písmáci, Synové Písma, Vlastníci Písma) jsou židovským hnutím, někdy označovaným za sektu, které existuje od 8. století... celý článek

 

Masorti

(29. 04. 2009 15:25)

Konzervativní judaismus je vedle ortodoxního a reformního judaismu jedním z hlavních proudů současného judaismu. Tento směr je znám pod hebrejským názvem Masorti (מסורתי, tradiční). Masorti Olami je celosvětová zastřešující organizace konzervativního judaismu. Konzervativní judaismus vznikl v první polovině 19. století v Evropě. Skutečného rozvoje dosáhl až v USA. Jedná se o kompromis mezi ortodoxním a reformním judaismem... celý článek

 

Ortodoxní judaismus

(29. 04. 2009 15:23)

Ortodoxní judaismus je proud judaismu, který v současnosti zastává zhruba 20 - 30% židů na světě. Tento termín se objevil začátkem 20. století, když se od judaismu začaly odštěpovat volněji smýšlející skupiny, ze kterých později vzešel reformní, liberální a konzervativní judaismus... celý článek

 

Charedim

(29. 04. 2009 15:19)

Charedim (hebrejsky חֲרֵדִים, sg. charedi) označuje příslušníky nejkonzervativnějšího směru ortodoxního judaismu i judaismu vůbec. Slovo charedim je odvozeno od slova charada (strach, třes, bázeň), které bývá interpretováno jako „Ten, kdo se třese ve strachu při Jeho slovu.“ Někdy se proto pro charedim užívá výraz „bohabojní“... celý článek